Un regno nascosto; the lost, or hidden kingdom of tramonte

(English and italian below)
Een vreemde stilte is over Palermo heengevallen. Geen luidruchtige leerlingen in rijen voor Panelle, maar gesloten scholen, theaters, bioscopen en kroegen. Het leven staat stil terwijl de corona, de kroon van angst, regeert. In gedachten verzonken loop ik door het historisch centrum naar het postkantoor. Ik bevind me ineens op onbekend terrein en kijk op. Ik ben beland op piazza monte santa Rosalia. Rechts van me verschijnen stellages, kasten, stapels met boeken. Een man met lichtblauwe ogen vraagt me of ik hier voor het eerst ben. Ik voel me zoals Parcifal, wanneer de mist optrekt en monsalvat voor hem oprijst. Ik zeg van dat ik geloof van wel. De koning heet me welkom en ik neem plaats in de stoel tegenover hem. Het eerste boek dat ik kies, wordt mij cadeau gedaan, zegt de man. Het is signore Tramonte, een rechtstreekse afstammeling van de Normandische koningen. ‘Tramonte, omdat we van over de Alpen kwamen’, legt hij uit. ‘Wie weet in deze tijd nog waar zijn achternaam vandaan komt, ragazza?’ De geur van boeken hangt over het plein. Boeken in alle talen; van poezie tot historie; van mysterieën tot vergeelde reisgidsen; geordend op taal; geordend op auteurs uit voorbije dagen. ‘Neem iets mee. En vertel dat ik hier ben. Dit huis is van iedereen die het vindt. Een huis voor de eeuwigheid.

De laatste stupor mundi leeft voor zijn boeken. En zijn likes op facebook. Hij is er elke dag, behalve op zondag. Ik geef zijn vrouw gelijk, zoals volgens hem alle vrouwen elkaar gelijk geven. Ook dat staat in de boeken. Signor Tramonte houdt de gouden eeuwen van Palermo; als kenniscentrum van de wereld, in stand. En als we deze tijd van stilstand als iets goeds beschouwen, is het wellicht een tijd van inkeer. Om te lezen, om te leren. En in mijn gedachten kroon ik Tramonte tot koning; zoals hij dat over zijn biblioteca allang is. 

The Lost, or hidden, Kingdom of Tramonte

A strange silence has fallen over Palermo. No noisy students in line for Panelle, but closed schools, theatres, cinemas, pubs. Life stands still while the corona, the crown of fear, reigns. Blinded by thoughts, I walk through the historic centre to the post office. As I look up, I'm suddenly in uncharted territory and i've arrived at Piazza Monte Santa Rosalia. To my right appear stellages, cabinets, stacks of books. A man with light blue eyes asks me if I'm here for the first time. I feel like Parcifal, when the fog rises and monsalvat rises before his eyes.

I say I believe so. The king welcomes me and I take a seat in the chair opposite of him. The first book I choose is a gift, says the man. It is signore Tramonte, a direct descendant of the Norman kings. "Tramonte, because we came from across the Alps," he explains. "Who knows in this day and age where his last name comes from, ragazza?" The smell of books hangs over the square. Books in all languages; from poetry to history; from mysteries to yellowed travel guides; arranged by language; ordered on authors from past days. "Bring something. And tell them I'm here. This house is from anyone who finds it. A house for eternity.

The last stupor mundi lives for his books. And his likes on facebook. He's there every day except Sundays. I agree with his wife, and he says all women Always take each others side. That's also in the books. Signor Tramonte continues palermo's golden ages; as a knowledge centre of the world.  And if we consider this time of stagnation, of life put on hold, to be a good thing, it may be a time of turning inwards. To read, to learn. To choose a book. And in my mind I crown Tramonte as king; as he has long been in his own kingdom of books. 

Un regno nascosto

Uno strano silenzio è caduto su Palermo. Nessun studenti rumorosi in fila per Panelle, ma scuole chiuse, teatri, cinema, locali. La vita si ferma mentre regna la corona, la corona della paura. Perso nei pensieri, cammino attraverso il centro storico fino all'ufficio postale. Mi trovo improvvisamente in un territorio inesplorato e sono arrivata in Piazza Monte Santa Rosalia. Alla mia destra appaiono stellature, armadi, pile di libri. Un uomo con gli occhi azzurri mi chiede se sono qui per la prima volta. Mi sento come Parcifal, quando la nebbia sorge e monsalvat sorge per lui. Io dico che credo di sì. Il re mi accoglie e io prendo posto sulla sedia di fronte a lui. Il primo libro che scelgo mi è dato come regalo, dice l'uomo. E il signore Tramonta, un discendente diretto dei re normanni. "Tramonte, perché siamo venuti da oltre le Alpi", spiega. "Chissà in questo giorno ed età da dove viene il suo cognome, ragazza?"

L'odore dei libri pende sulla piazza. Libri in tutte le lingue; dalla poesia alla storia; dai misteri alle guide turistiche ingiallite; organizzato per lingua; ordinati sugli autori dei giorni scorsi. "Porta qualcosa. E digli che sono qui. Questa casa viene da chiunque la trovi. Una casa per l'eternità.

 L'ultimo stupor mundi vive per i suoi libri. E gli piaci su facebook. È lì tutti i giorni tranne la domenica. Sono d'accordo con sua moglie, come dice tutte le donne sono d'accordo. È una verità che si trove anche nei libri. Il signor Tramonte tiene le ere d'oro di Palermo; come centro di conoscenza del mondo. E se consideriamo questo momento di stagnazione una buona cosa, potrebbe essere un momento di svolta. Leggere, imparare. Di scegliere un libro. E nella mia mente incoro Tramonto come re; come gia è nel suo regno di libri. 

Biblioteca tramonte, piazza monte st. Rosalia 18/19